Bokslutstips för föreningar

23.01.2018 kl. 14:30
Senaste justering av bokföringslagen förde med sig några förändringar som föreningar borde beakta i sitt bokslut.

Dessa förändringar trädde i kraft redan från 1.1.2016 men vi har märkt att alla föreningar inte ännu följer bestämmelserna. Beakta åtminstone följande:

I bokföringslagen indelas nu bokföringsskyldiga i olika klasser. Den lägsta klassen kallas Mikroföretag. Bestämmelserna för mikroföretag gäller alla bokföringsskyldiga där högst ett av följande tre gränsvärden överskrids på bokslutsdagen för både den avslutade och den omedelbart föregående räkenskapsperioden:

1) balansomslutning 350 000 euro,

2) omsättning 700 000 euro,

3) genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden 10 personer.

I praktiken gäller alltså reglerna för mikroföretag största delen av föreningarna. Nytt är också att det förutom Bokföringslagen och -förordningen finns en särskild förordning för mikroföretag: "Statsrådets förordning om vad som skall tas upp i små- och mikroförtags bokslut".

Notera bl.a. att:

* Bokslutshandlingarna kallas inte längre balansbok utan helt enkelt Bokslut.

* i bokslutet bör antecknas enligt vilka principer bokslutet är uppgjort. Dvs om bokslutet görs enligt bestämmelserna för mikroföretag skall detta nämnas i bokslutshandlingarna.

* Värdet av ett mikroföretags (förenings) placeringar får inte längre bokföras till marknadsvärde utan bör alltid bokföras till anskaffningspris. (Bokföringslagen 5 kap § 2a). Om värdet varaktigt sjunker under anskaffningspriset bör dock en nedskrivning göras. Marknadsvärdet på bokslutsdagen anges i bokslutets bilagor.

Stefan Andersson