Upplösa en förening

En förening vars verksamhet har upphört kan på medlemmarnas initiativ upplösas. En förening kan också upplösas med domstolsbeslut. Föreningsregistret kan upplösa föreningar som inte hört av sig till registret på 20 år.

Upplösa en förening på medlemmarnas initiativ

Ibland händer det att intresset för föreningen bland medlemmarna slocknar och föreningen blir onödig. Då en förening besluter att upplösa sig skall styrelsen vidta de likvidationsåtgärder som upplösningen ger anledning till. Alternativt kan föreningen (föreningsmötet) eller styrelsen utse en eller flera likvidatorer. Detta behövs dock inte om föreningen samtidigt som den besluter om upplösningen godkänner en av styrelsen uppgjord slutredovisning enligt vilken föreningen inte har skulder.

Frågan om upplösning av en förening hör till de åtgärder som föreningslagen reglerar mera detaljerat i kapitel 7. Beslut om upplösning fattas av föreningsmötet, dvs. medlemmarna. Beslut om likvidation får inte fattas om inte saken nämnts i kallelsen till mötet. Rätt många föreningar har dessutom särskilda stadganden om hur beslutet om upplösning skall fattas (till exempel att beslutet måste tas vid två möten mellan vilka en viss tid skall förflyta eller att beslutet skall godkännas av minst 3/4 av de givna rösterna). Enligt lagen skall föreningar också i sina stadgar ha bestämmelser om hur föreningens tillgångar skall disponeras vid upplösning. Beslut om upplösning av föreningen kan aldrig delegeras till styrelsen.

Vad göra med föreningens egendom

Den upplösta föreningen kan äga egendom och ha skulder. Om egendomens värde är litet och skulderna små, kan styrelsen före mötet realisera egendomen och betala bort skulderna. Då kan styrelsen göra en utredning som godkänns på samma möte som man röstar om upplösningen av föreningen. I föreningens stadgar står hur föreningens tillgångar skall användas ifall föreningen upplöses eller avslutas. När allt är utrett och en utredningsrapport gjorts, gör styrelsens ordförande en anmälan om föreningens upplösning till föreningsregistret.

Om föreningen har obetalda skulder eller om styrelsen av en eller annan orsak inte har lyckats sammanställa en slutredovisning då beslutet om upplösningen fattas skall likvidationsprocessen omedelbart inledas. Efter att föreningen beslutat upplösa sig får den inte fortsätta med ekonomisk verksamhet annat än i den begränsade utsträckning som likvidationsprocessen förutsätter. Om likvidatorerna upptäcker att föreningens tillgångar inte räcker till för att täcka skulderna skall konkursförfarande tillämpas. Likvidatorerna skall ge en slutredovisning för upplösningen fram till det att föreningen upphör och se till att denna bevaras. Detta gäller dock inte om egendomen överlämnats till konkurs. Beslut om upplösning kan fattas medan konkursförfarandet pågår eller då det är avslutat. Likvidationsåtgärderna är klanderbara upp till sex månader efter att föreningen upplösts. Föreningslagen anger ingen tidsfrist för hur snabbt likvidationen skall ske, men avsikten är givetvis att det skall utan dröjsmål. Föreningens ordförande eller likvidatorn skall se till att anmälan om upplösning görs till Föreningsregistret. Upplösningen anses ha trätt i kraft då den antecknats i registret. Om föreningen finns antecknad i skattemyndigheternas register skall anmälan även göras på blankett Y4.

Upplösa en förening genom domstolsbeslut

En förening kan ha slocknat och inga föreningsmöten hållits på länge och inga beslut om upplösning har gjorts. Föreningen kan ha egendom som missköts och förorsakar skada åt utomstående. Då kan en medlem eller annan som saken gäller vända sig till domstolen på hemorten och få föreningen förklarad upplöst.

Det finns också en annan sorts föreningar som kan upplösas med domstolsbeslut. Det är föreningar som inte alls borde ha grundats, sådana som föreningsfriheten begränsar.

I lagen finns noggrant uppräknat sådan verksamhet som leder till att föreningen kan upplösas. Föreningslagen förbjuder bland annat föreningar med militär verksamhet och verksamhet som väsentligt strider mot lag och god sed. Föreningar som utövar skjutvapen behöver extra tillstånd.

 

Läs mer

 • Finlands lagsamling www.finlex.fi
  • FöreningsL kap 7 och kap 8
   • Upplösning
   • Upplösning av en förening genom domstolsbeslut
 • Föreningsregistrets hemsida www.prh.fi
  • Anmälan om upplösning