Verksamhetsplan och budget

Föreningslagen kräver ingen verksamhetsplan och budget men i de flesta föreningars stadgar står det att en verksamhetsplan skall godkännas på föreningens möte. Redan på det första årsmötet, vilket hålls genast efter det konstituerande mötet, fastslår man verksamhetsplanen och budgeten för den nya föreningens första verksamhetsår.

Då man gör upp en verksamhetsplan är det skäl att noggrant överväga vad som är möjligt att genomföra. Budgeten bestämmer inom vilka ekonomiska ramar det är möjligt att genomföra verksamheten. Det är också skäl att hålla föreningens målsättning i minnet. Det är styrelsen som gör ett förslag till verksamhetsplan och budget. Förslaget godkänns av föreningsmötet.

Verksamhetsplanen kan göras på många olika sätt. Man kan skriva om målen i stora drag eller bara genom att räkna upp rubriker som franska streck. Den skall visa i vilken riktning föreningen strävar. 

Många föredrar en verksamhetsplan där varje verksamhetsgren presenteras med en vision och därefter en konkret förslag vad som skall uträttas under verksamhetsåret. Fördelen med denna typ av plan är att det är lätt att använda planen som grund när man skriver årsberättelsen.

När verksamhetsplanen är gjord görs budgeten. Plan och budget bör hänga ihop. Också budgeten kan göras på olika nivåer, endast med klumpsummor för varje verksamhetsgren eller en mera detaljerad budget. Vår modellbudget är en detaljbudget. Men man kan för föreningsmötet endast ta med klumpsummorna i fet stil om man vill.

Modellbudget (Excel-fil). Här finns en fiktiv modellbudget med siffror. Till budgeten är det bra att ha några jämförelsetal. Här ingår såväl senast godkända bokslut som budgeten för innevarande år. På den andra fliken i exceldokumentet finns en budget med färdiga formler som man kan utnyttja.