Möjligheten till distansdeltagande ändras i föreningslagen

12.05.2022 kl. 13:33
Pandemin har begränsat föreningarnas möjligheter att ordna fysiska möten. I den proposition som avgetts till Riksdagen görs ändringar som syftar till att bl.a. underlätta distansdeltagandet. Målet är att lagen ska träda i kraft 1.7.2022.

Regeringen har nu avgett en proposition till Riksdagen (nr 47/2022) om ändring av föreningslagen. Ändringarna syftar till att underlätta distansdeltagandet också i framtiden och gäller nu medlemmarnas beslutande- och rösträtt, möteskallelser och beslutsförfarande. Målet är lagen skall träda i kraft 1.7.2022.

I denna proposition föreslås det att föreningslagen ändras så att det blir tillåtet att med hjälp av en distansförbindelse och utan mötesplats hålla föreningsmöte. Vid ett möte på distans kan en medlem eller fullmäktigeledamot under mötet fullt ut utöva sina rättigheter med hjälp av en distansförbindelse. Yttranderätten ska kunna utövas muntligen.

Distansdeltagande kan uppdelas i två huvudgrupper. Hybridmöte eller Distansmöte utan mötesplats. Hybridmöten ordnas såväl på en fysisk plats och med distansförbindelse för dem som deltar på distans.  

Styrelsen eller föreningsmötet kan, om lagförslaget godkänns, besluta om ett hybridmöte utan att det nämns i föreningens stadgar. Men föreningen kan också i sina stadgar begränsa eller förbjuda att hybridmöten ordnas.

Den andra nya möjligheten är att ordna föreningsmötet helt på distans utan fysisk mötesplats.

För att ett dylikt möte ska kunna hållas eller tillåtas på distans utan mötesplats förutsätts det enligt förslaget att bestämmelser om detta finns i föreningens stadgar. Föreningen måste alltså eventuellt ändra sina stadgar om man helt vill övergå till fullständiga distansmöten. Många föreningar har redan distansmöjligheten inskriven i sin stadgar. Detta har varit möjligt sedan år 2010.

I syfte att främja möjligheten att delta på distans föreslås det dessutom att en medlems anmälan om deltagande på distans under vissa förutsättningar ska vara bindande. Därigenom blir det lättare för föreningen att dimensionera platsen för stämman eller mötet och övriga behövliga resurser enligt det faktiska behovet. Föreningen får också rätt att kräva en elektronisk adress av mötesdeltagarna för att kunna kontakta dem vid eventuella tekniska problem. Dessa adressförteckningar lyder under dataskyddslagen.

I ändringsförslaget ingår också en ytterligare mindre justeringar i anslutning till ovannämnda bestämmelser.