Ändringar i Föreningslagen trädde i kraft 11.7.22

04.08.2022 kl. 13:07
De ändringarna i Föreningslagen som har gjorts berör medlemmarnas beslutanderätt, möteskallelse, medlemmarnas rösträtt och deltaganderätt, beslutsförfarande, förrättande av val samt omröstnings- och valordning.

 

Här kan du läsa lagtexten;
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2022/20220663