Mötesteknik

Årsmöte, vårmöte, höstmöte, styrelsemöte... Föreningar har många olika sorters möten. Vad ska man tänka på inför mötena? Hur går ett möte till? Hur ser dokumenten ut inför eller efter ett möte? Här hittar du svaren.

Föreningsmöten

Det lagstadgade föreningsmötet kallas ofta i föreningarnas stadgar för årsmöte, vår- och höstmöte eller valmöte.Läs mera »

Närvarorätt, rösträtt och frågerätt vid föreningsmöte

En medlem i en förening har närvarorätt och frågerätt på ett föreningsmöte, däremot behöver medlemmen inte alltid ha rösträtt.Läs mera »

Ansvarsfördelning under föreningsmöte

Vad har mötesordföranden för uppgift under föreningsmötet? Vad har övriga mötesdeltagare för uppgifter under föreningsmötet?Läs mera »

Möteskallelse

För att informera medlemmarna om att ett möte kommer att hållas sänder man i god tid ut en möteskallelse.Läs mera »

Föredragningslista

Föredragningslistan är en förteckning över de ärenden som ska behandlas på ett möte. Läs mera »

Mötets gång

Föredragningslistan följs under mötet och ärendena behandlas i den ordning de finns på listan, ifall mötet inte annat besluter. Mötet börjar med inledande åtgärder. Därpå följer meddelanden, ärenden som det fattas beslut om, det vill säga orsaken till att mötet hålls, övriga ärenden och till sist avslutande åtgärder.Läs mera »

Protokoll

Föreningslivets historia skrivs i form av protokoll. Den som skriver protokollen gör alltså en gärning för historieskrivningen. Protokollen har också en juridisk funktion.Läs mera »