Resultaträkning

26.09.2022 kl. 19:00
En resultaträkning är en sammanställning av inkomster och utgifter under räkenskapsperioden, oftast från 1.1 - 31.12.

Modell för resultaträkningen finns i Bokföringsförordningens kap 1 § 3.

Enligt denna modell blir bokslutet ganska kortfattat. Å andra sidan sägs att intäkter och kostnader ska vara tillräckligt specificerade i resultaträkningens bilagor. Dessutom ska resultaträkningen, beroende på verksamhetens omfattning, vid behov indelas i olika verksamhetsgrenar (till exempel ordinarie verksamhet, kurser, teater...). Om en del av verksamheten är momspliktig ska den synas separat.

Ordinarie verksamhet/eller annan verksamhet (till exempel kurser, tidningsutgivning) ska ha samma kontobenämningar i alla grupper.

Intäkter

Intäkter i den ordinarie verksamheten, till exempel projektbidrag, kommunala bidrag för viss verksamhet, deltagaravgifter. Allmänna verksamhetsbidrag bokförs i slutet av resultaträkningen och medlemsavgifter bokförs under Tillförda medel.

Kostnader

Personalkostnader, avskrivningar och övriga kostnader måste synas separat i resultaträkningen. Alla andra kostnader i ordinarie verksamheten (eller någon annan verksamhetsgren) kan enligt bokföringslagen finnas under punkten övriga kostnader. Personalkostnader är endast lön samt avgifter som baserar sig på lönen (sociala avgifter, pensioner och lagstadgad försäkring). Också arvoden hänförs till personalkostnader. Resor, hälsovård och liknande bokförs bland övriga kostnader.

Avskrivningar

Se maskiner och inventarier i balansräkningen.

Övriga kostnader

I praktiken blir det för kortfattat med en kostnadsindelning enligt minimikravet. Lagen kräver ju också att bokslutet ska vara tillräckligt specificerat. Dessa specificeras så att en tillräcklig information om verksamheten fås. Åtminstone lokalkostnader, resor, olika kanslikostnader och köptjänster bör specificeras.

Tillförda medel

Intäkter från medlemsavgifter, insamlingar, basarförsäljning samt allmänna verksamhetsbidrag som inte är riktade till någon speciell verksamhet. Också små donationer.

Kostnaderna för medelanskaffningen bokförs också under denna grupp så att man kan se vad nettot blir. Till exempel kostnader för insamlingar, förnödenheter till basarkaffe och liknande. Vanliga bankavgifter för fakturabetalning bokförs under ordinarie verksamhet.

Investerings och finansieringsverksamhet

Om föreningen har egendom som ger avkastning så bokförs intäkter och kostnader av placeringarna här. Det kan var till exempel dividend av telefonaktier.

Extraordinarie poster

Intäkter och kostnader av engångsnatur som avviker från normal verksamhet, till exempel erhållande av testamente eller större donation, försäljning av egendom.

Allmänna understöd

Kommunala och statsbidrag för verksamheten utan speciell precisering. (Projektunderstöd bokförs på respektive projekt)

Bokslutsdispositioner

Ändringar i reserver (ökning - /minskning +).
Vid denna punkt kan också större förändringar i fonderna noteras

Modellresultaträkning (Excel-fil)