Den registrerades rättigheter

När en person blir medlem i en förening ska hen informeras om hur föreningen behandlar personuppgifter. Som medlem har du rätt att få veta vilka uppgifter som en förening har om dig.

Enligt dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att:

 • få information om behandlingen av egna personuppgifter
 • få tillgång till uppgifter
 • rätta uppgifter
 • avlägsna uppgifter och bli glömd
 • begränsa behandlingen av uppgifter
 • flytta uppgifterna mellan system
 • göra en invändning mot behandling av personuppgifter
 • inte bli föremål för för automatiskt beslutsfattande.

En registrerad kan inte utöva alla rättigheter i alla situationer. Situationen påverkas till exempel av på vilken grund personuppgifter behandlas.

En registrerad ska informeras om bl.a. 

 • personuppgiftsansvariges namn och kontaktinformation
 • de syften för vilka uppgifter behandlas
 • rättslig grund för behandling av uppgifter
 • behandlingstiderna för uppgifterna
 • vart uppgifter lämnas ut
 • utlämnande av uppgifter utanför EU eller EEA
 • den registrerades rättigheter
 • varifrån uppgifterna har fåtts om de inte har samlats in av en registrerad.

Redan när en person blir medlem ska hen informeras om behandlingen av personuppgifter och eventuell överlåtelse av dem.

Vilka uppgifter har en organisation om dig?

Du har möjlighet att granska vilka personuppgifter som gäller dig och som olika personuppgiftsansvariga behandlar. Så säkerställer du att uppgifterna om dig är korrekta.

En personuppgiftsansvarig ska på uppmaning ge dig en kopia av dina personuppgifter. Kopian är i utgångspunkten avgiftsfri. Om du begär flera kopior, kan den personuppgiftsansvarige ta ut avgifter för dessa, vilka täcker de uppkomna kostnaderna. Du kan få dessa uppgifter på papper, eller elektroniskt i en allmänt använd filform eller muntligen.

Framför din begäran direkt till den personuppgiftsansvarige. Sök till exempel på den personuppgiftsansvariges webbplats eller genom att kontakta den personuppgiftsansvariges kundbetjäning.

Ange i begäran

 • vilka uppgifter du vill granska
 • om du vill granska alla dina uppgifter eller uppgifter enbart från vissa tidsperioder
 • i vilket format du vill ha uppgifterna
 • ditt namn
 • dina kontaktuppgifter (till exempel per e-post eller telefonnummer).

Den personuppgiftsansvarige måste ge dig svar inom en månad. Om antalet begäranden är många eller om de är komplicerade, kan den personuppgiftsansvarige i sitt svar meddela att mer tid behövs för handläggningen. Om den personuppgiftsansvarige meddelar att mer handläggningstid behövs, är den maximala tiden tre månader från den ursprungliga begäran.

Vänta på svaret i lugn och ro. En anmälan om en längre behandlingstid innebär inte ännu att den personuppgiftsansvarige vägrar att ge dig dina uppgifter. Om den personuppgiftsansvarige inte svarar till dig inom tidsfristen, kan du kontakta dataombudsmannen.

Om den personuppgiftsansvarige vägrar att ge dig dina uppgifter, ska den personuppgiftsansvarige underrätta dig om orsakerna till vägran. En vägran ska alltid grunda sig på lag. Om det enligt dig inte finns grunder för vägran, kan du vid behov kontakta dataombudsmannen.