Registrerad eller oregistrerad förening?

Vad är skillnaderna mellan en registrerad förening (r.f) och en oregistrerad förening?

Föreningsfriheten i Finland gäller både registrerade och oregistrerade föreningar. Föreningslagen omfattar båda. Ur Föreningslagens 10. kapitel framgår vilka paragrafer som gäller oregistrerade föreningar.

Registrerad förening

En betydande skillnad mellan registrerade och oregistrerade föreningar är att registrerade föreningar har rättskapacitet. En registrerad förening kan inneha egendom, ingå avtal samt till exempel ansöka om understöd. Föreningens medlemmar svarar inte personligen för föreningens förpliktelser.

Minst tre personer, 15 år fyllda, kan grunda en förening. Medlemmarna kan vara enskilda personer, sammanslutningar och stiftelser.

Föreningen blir registrerad när Föreningsregistret inom Patent- och registerstyrelsen har godkänt föreningens stadgar.

Oregistrerad förening

En oregistrerad förening däremot kan inte i sitt namn förvärva rättigheter eller ingå förbindelser, inte heller vara part i ett juridiskt tvistemål. En oregistrerad förenings handlingssätt är friare och har inte så strikta regler gällande hur stadgarna utformas. För alla beslut och åtgärder i en oregistrerad förening är de som medverkat personligen ansvariga.

Föreningsresursen koncentrerar sig i huvudsak på regler och handlingssätt gällande registrerade föreningar.

Om du vill registrera förening gör du så här!

Grundanmälan

Föreningen registreras genom att man gör en anmälan till föreningsregistret. Grundanmälan kan göras såväl elektroniskt som skriftligt på blankett. Till anmälan bifogas stiftelseurkunden och stadgarna. Ju noggrannare grundanmälan är ifylld, desto snabbare går behandlingen av anmälan. Anmälan kan undertecknas/göras elektroniskt endast av föreningens ordförande. 
Anmälningsblanketter, modell på stiftelseurkund och modellstadgar finns på föreningsregistrets hemsida www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri.html Föreningsregistret ger också information och råd per telefon och e-post och på hemsidan.

Kolla följande i grundanmälan:

  • att ordförande har skrivit under (viceordförande duger inte)
  • att alla personer som har rätt att teckna föreningens namn är nämnda

Ändringsanmälan

När någon av föreningens namntecknare byts skickar man in en ändringsanmälan till föreningsregistret.

Avregistrering

Föreningen kan avregistrera sig från föreningsregistret när som helst. 

Ideell eller allmännyttig förening

Begreppen i rubriken används ofta om föreningar. Föreningsregistret talar om ideella föreningar om de har ett ideellt syfte i sina stadgar. Såväl registrerade som oregistrerade föreningar kan vara ideella. Skatteverket använder däremot begreppet allmännyttig för ideella föreningar som är befriade från skatt.