Medlemmar – rättigheter och skyldigheter

I föreningens stadgar nämns vem som kan bli medlem i föreningen.

Enligt Finlands grundlag råder det föreningsfrihet i Finland. Det innebär att det är frivilligt att ansluta sig till en förening.

Medlemskap

För att få bli medlem i en förening måste man ofta fylla vissa krav som nämns i föreningens stadgar. Trots att man uppfyller kraven blir man inte automatiskt medlem eftersom alla föreningar enligt lagen är slutna sällskap. Föreningen kan ställa upp villkor för medlemskap, till exempel att endast kvinnor kan ansluta sig. Styrelsen eller föreningsmötet avgör om medlemskap beviljas. Avslag på ansökan behöver inte motiveras och föreningens beslut kan inte överklagas till en annan instans. Den som blir medlem i en förening förutsätts känna till och acceptera föreningens stadgar.

Likvärdighetsprincipen

Alla medlemmar är likvärdiga om inte annat nämns i stadgarna. I stadgarna kan medlemmarna klassificeras på olika sätt inom föreningen, till exempel

 • medlemmar med eller utan rösträtt
 • medlemmar med olika stora medlemsavgifter
 • ordinarie och stödjande medlemmar
 • hedersmedlemmar utan rösträtt
 • hedersmedlemmar vars vanliga medlemsskap fortsätter
 • ständiga medlemmar som på en gång betalat flera års medlemsavgift
 • medlemmar befriade från medlemsavgift
 • understödsmedlemmar.

De olika grupperna kan alltså ha olika rättigheter och skyldigheter, som tydligt ska definieras i stadgarna.

Medlemmens rättigheter

Alla medlemmar ska behandlas likvärdigt med samma rätt att delta i föreningens verksamhet, erhålla föreningens förmåner och service, bekanta sig med föreningens dokument, komma med initiativ och utöva sin rösträtt.

Ifall en medlem utan orsak förbjuds att delta i verksamheten eller förhindras att bli delaktig av en förmån, kan funktionären som förorsakat detta bli skadeersättningsskyldig.

Medlemmens skyldigheter

Den viktigaste skyldigheten för en föreningsmedlem är att betala medlemsavgiften.

Det kan stå i stadgarna att en medlem kan anses utesluten ur föreningen ifall medlemmen inte betalar sin medlemsavgift inom utsatt tid. Detta berättigar inte medlemmen att lämna sin medlemsavgift obetald för tiden då hen ännu var medlem.

Medlemsförteckning

Över alla medlemmar skall hållas en medlemsförteckning. Enligt föreningslagen är detta styrelsens uppgift. Uppgiften kan styrelsen delegera åt någon styrelsemedlem eller funktionär.

Medlemsförteckningens uppgifter över medlemmarna:

 • fullständigt namn
 • hemort
 • medborgarskap, ifall inte finskt

Angående hemorten räcker det med hemkommun, men av praktiska skäl kan det vara bra att känna till postadressen.

Medlemsregistret skall regelbundet uppdateras. Särskilt inför föreningens möten är det skäl att kontrollera registret så att man vet vem som har rösträtt på mötet.

Hur utträder man ur en förening?

I föreningens stadgar kan det finnas regler för utträde. Finns det inte, tillämpas föreningslagen. Grundregeln är att man när som helst kan avgå ur en förening.

En medlem kan meddela om sin önskan att utträda ur föreningen på olika sätt:

 • en skriftlig avskedsansökan till styrelsen
 • ett muntligt meddelande på ett medlemsmöte. Då ska man också be att det antecknas i protokollet.

Det vanliga är att medlemskapet upphör omedelbart vid utträde. Samtidigt upphör skyldigheten att betala medlemsavgift. Vill man, kan man på förhand meddela om att man kommer att utträda ur föreningen vid en viss tidpunkt. Föreningens stadgar kan också innehålla en paragraf som säger att medlemskapet inte upphör genast, utan efter en viss tid. Denna tid får vara högst ett år. Medlemsavgift kan uppbäras för denna tid. Medlemsavgiften brukar inte återbetalas om man avgår mitt i året.

Uteslutning ur förening

Någon gång kan en förening vara tvungen att utesluta en medlem. Det sker om medlemmen inte uppfyller de villkor som står i lagen eller i föreningens stadgar.

Står det ingenting om uteslutning i stadgarna kan en förening alltid utesluta en medlem som inte har betalat sin medlemsavgift. Detta är också den vanligaste orsaken för att utesluta en medlem. Om inte annat sägs i stadgarna krävs det dock flera påminnelser och kanske flera års obetalda medlemsavgifter för att det ska anses vara en giltig uteslutningsgrund.

En annan orsak till att utesluta en medlem är då medlemmens handlingar på ett synnerligen grovt sätt skadat föreningen.

Förfaringssätt vid uteslutning

Lagen ger exakta direktiv om hur man skall gå till väga vid uteslutning:

Det är föreningens möte eller styrelse som gör beslut om uteslutning. Ärendet behöver inte nämnas i möteskallelsen, men däremot ska medlemmen som kommer att uteslutas meddelas på förhand. Medlemmen bör också ges en möjlighet att under mötet ge en förklaring till sitt förfarande.

Föreningens beslut om uteslutning kan överklagas till domstol. Ifall orsaken till uteslutning är försummelse att betala medlemsavgiften kan beslutet inte överklagas

Läs mera